Πολιτική προστασίας – Privacy Policy

Πολιτική προστασίας


Στατιστικά αρχεία επίσκεψης στο Papagiannopoulou.gr
Ο ιδιοκτήτης του σας ενημερώνει ότι δεν κρατάει αρχείο προσωπικών δεδομένων, παρά μόνο στατιστικά δεδομένα ανά εβδομάδα, ώστε να βελτιώνει συνεχώς τη θέση κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης. Σκοπός του είναι πάντα η πρωτιά, δηλαδή η πρώτη θέση στο google και όχι μόνο η πρώτη σελίδα στο google. Αυτό συνεπάγεται ότι χρειάζεται η ελάχιστη επεξεργασία από αλγορίθμους ρομπότ, ώστε να διακρίνει από την ανατροφοδότηση ποιές περιοχές έχουν συμβάλει περισσότερο στα μοναδικά κλικς ή ποιές περιοχές έχουν συμβάλει λιγότερο. Έτσι, κανένα στοιχείο δεν μένει στη βάση του, το οποίο να αφορά στα στοιχεία του υπολογιστή σας ή του smartphone ή του tablet σας.

Για τη χρήση cookies πιέστε εδώ!

Χρήστες κάτω των 18 ετών
Σε περίπτωση που τις αναζητήσεις κάνουν επισκέπτες-χρήστες του διαδικτυακού μας ιστοτόπου, ο οποίοι είναι ανήλικοι, τότε εξυπακούεται ότι έχουν την πλήρη συγκατάθεση των γονέων τους ή των κηδομόνων τους. Δείτε και περισσότερες πληροφορίες για ασφαλή τρόπο πλοήγησης στο internet.

Ακατάλληλο λεξιλόγιο
Χυδαίες λέξεις ή λεξιλόγιο υβριστικό δεν επιτρέπεται στο διαδικτυακό μας ιστότοπο, τον οποίο επισκέπτεστε με σεβασμό στη δουλειά μας και στα σχόλιά σας δεν προσβάλλετε ούτε τους προβαλλόμενους, αλλά ούτε και τις προωθητικές μας ενέργειες. Ήδη ο πάροχος που φιλοξενεί την ιστοσελίδα μας έχει εγκατεστημένα λογισμικά φίλτρα, ώστε να είναι αδύνατη κάποια επίθεση στο παρόν πόρταλ ή η κακόβουλη σύνδεσή του με ιστοσελίδες με ροζ περιεχόμενο.

 


 

Privacy Policy

 

statistics files visit to Papagiannopoulou.gr
The owner informs you that it keeps a record of personal data, only statistical data per week, in order to continuously improve its ranking in search engines. The aim is always the first, ie the first position in google and not only the first page on google. This implies a minimum of processing algorithms robot to distinguish from the feedback which areas have contributed most to the unique clicks or which areas have contributed less. So, there is nothing left at the base of which relate to items on your computer or smartphone or tablet.

For use cookies click here!

Users under 18
If the searches do visitors-users of the our website, which is a minor, then it is understood that they have the full consent of their parents or their kidomonon. See details and  safe way of navigating the Internet .

Inappropriate vocabulary
vulgar words or vocabulary libelous are not allowed on our website, which you visit with respect to our business and your comments do not offend nor the alleged nor our promotional actions . Already the provider hosting the website has installed software filters to be impossible some attack on this portal or malicious links with websites with pink content.